İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yayın Politikası

ALANYAZIN, yazarların aşağıdaki ilkelere uygun davrandığını kabul eder:

 • Araştırmanın tasarımı ve yürütülmesinde gerekli yeterliliğe sahiptir,
 • Araştırmanın yapılışı ve bulguların analizi sırasında özeleştiri, dürüstlük ve şeffaflığı korur,
 • Aynı konuda araştırma yapmış veya yapmakta olanların çalışmalarına saygılıdır,
 • Araştırma problemine dürüst yaklaşır,
 • Araştırma sonuçlarını rapor ederken açık ve dürüst davranır,
 • Araştırmaya katılan herkesin katkısını görünür kılar,
 • Araştırma sürecindeki görevler ve yayınlarda oluşan tüm hakların dağılımı belirler,
 • Yanlış veri beyanı ve yalan veri üretmez,
 • Başkasının verisini izinsiz kullanmaz,
 • Veri toplanması ve analizi için kullanılan bütün kaynaklar (elektronik olanlar dahil) ve metotlar çalışmada sunulur,
 • Yayın içindeki bilgilerin doğru ve tamdır, yayın kasıtlı olarak eksik bilgi içermez,
 • Bilgilerin üretimi ve geliştirilmesi aşamalarında “bilimsel etiğe” uygun davranır,
 • Ancak bilimsel sistematik içinde geliştirilen ve derlenen bilgileri ve verileri yayımlar,
 • Yayının içeriği yansızdır, kişisel çıkarlar, kaygılar, politik görüşler ve inançlar yayını etkilemez,
 • Yayında yararlanılan bütün kaynaklar atıf yapılarak belirtilir,
 • Yayındaki bilginin üretilmesinde, derlenmesinde, ölçülmesinde ve yayına hazırlanmasında payı olanların katkıları yazar olarak ya da teşekkür edilerek belirtilir.

ALANYAZIN’da editörlük yapacak uzmanlar aşağıdaki ilkelere uygun davrandığı kabul eder:

 • Yayımlama Kararı
 • Tarafsızlık
 • Gizlilik
 • Görüş Ayrılıkları ve Beyanat
 • Araştırmalarda yer alma iş birliği

ALANYAZIN’da hakemlik yapacak uzmanlar aşağıdaki ilkelere bağlı kalacağını kabul eder:

 • Bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük, eşitlik, tutarlılık ve gizlilik ilkelerine riayet etmek,
 • Bilimsel değerlendirmelerde önyargısız, tanımlayıcı, net, açık, yapıcı eleştiri, değerlendirme, geribildirim ve öneriler vermek,
 • Sürelere riayet etmek, gereklilikler dışında yayını engellemek ya da geciktirmekten kaçınmak,
 • Hakemlik görevini esinlenme, fikir hırsızlıkları gibi yollarla kötüye kullanmamak ve haksız çıkar sağlamamak,
 • Hakem belirlemelerinde bilimsel gereklerin dışına çıkmamak, alanı dışındaki değerlendirme taleplerini reddetmek.

Gönderilen Çalışmalar İçin Editöryal Süreç

ALANYAZIN Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle Editör tarafından amaç, konu, içerik, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönünden incelenmektedir. Editör, ön değerlendirme sürecinden sonra makaleyi tekrar yazara ya da hakeme gönderir. Editöryal ön değerlendirme sonucunda bir çalışma, genel kriterleri veya yukarıdaki kriterleri karşılamıyorsa, çalışmanın yetkilendirilmiş yazarına gerekçesi ile birlikte, çalışmasının hakem değerlendirme sürecine alınamayacağı yönündeki karar bildirilmektedir. Gönderilen bir çalışmanın editöryal değerlendirmesi bir hafta içerisinde tamamlanmaktadır. Editöryal ön değerlendirme formu için tıklayınız.

Dergi Hakem Süreci

 • Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir. Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur.
 • Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak editör; çalışmanın kabulüne, çalışmanın, hakem raporlarında belirtilen hususlara göre düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabileceğine veya çalışmanın reddine karar verir.
 • Hakem raporları gizlidir. Yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu bilmemektedirler. Hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazarını/yazarlarını bilmemektedirler.
 • Hakem değerlendirme süreci yaklaşık 2-3 ay sürmektedir. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir. Hakem değerlendirme formları için tıklayınız.

Yayın Düzeltme Süreci

Çalışmaların hakem değerlendirme raporları ve editöryal değerlendirmeleri yetkilendirilmiş yazara gönderilir. Yetkilendirilmiş yazarın ilgili raporlara göre düzenleyerek Editöre ilettiği çalışma Editör tarafından kontrol edilerek tashih sürecine alınır. Yazar/yazarlar; hakemlerin, alan editörünün ve editörün eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarlar, eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir/etmelidirler. Yazar düzeltme formu için tıklayınız.

Tashih ve Düzenleme Süreci

 • Düzeltme süreci tamamlandıktan sonra Yetkilendirilmiş yazara çalışmasıyla ilgili tashih notları gönderilir. Tashih formu için tıklayınız.
 • Tashih süreci tamamlanan çalışmalar ALANYAZIN makale şablonuna göre düzenlenir. Makale şablonu için tıklayınız.
 • Makale şablonuna göre düzenlenen çalışmalar yetkilendirilmiş yazar tarafından son kez kontrol edilir ve telif devir formu ile birlikte yayınlanmak üzere editöre gönderilir. Makale son kontrol listesi için tıklayınız. Telif Devri Formu için tıklayınız.

Dergi Yayın Süreci

Yayına hazır çalışmalar yayım sürecine alınır ve sırasıyla ilgili sayıda basılır. ALANYAZIN Dergisi’nde yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. Yayımlanan yazılar, düşünsel planda dergiyi veya Öncü Okul Yöneticileri Derneği’ni bağlamaz. Yayımlanan yazıların yayım hakları Öncü Okul Yöneticileri Derneği’ne aittir.

Açık Erişim Politikası

ALANYAZIN açık erişim politikasına sahiptir. Tüm yayımlanmış makalelere ve değerlendirmelere www.alanyazin.com adresinden ulaşılabilir. Okuyucular gerekli referansları göstermek kaydıyla ALANYAZIN’da yayımlanan makaleleri indirebilir, okuyabilir ve çoğaltabilir. Yazarlar da kendi makalelerine aynı adresten ulaşabilir, indirebilir, okuyabilir ve çoğaltabilirler. Yazarlara ayrıca basılı bir nüsha gönderilmeyecektir. Yazara, istediğinde, Editör tarafından makalesinin durumuna ilişkin bir mektup gönderilir.

Etik İlkeler

ALANYAZIN bilimsel yayıncılık ve bilimsel yayın etiği politikası, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği mevzuatı, TUBİTAK araştırma ve yayın etiği mevzuatı ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un editör ve yazarlar için uluslararası etik standartlarını esas almaktadır. Yazarlar, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verir. ALANYAZIN araştırma makalesi yayınlamamakla beraber TUBİTAK, 1 Ocak 2020’den itibaren aşağıdaki yayınlar için etik kurul onayını ön gereklilik olarak belirlemiştir:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.
 • Ayrıca, olgu sunumlarında “aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, ve kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Not: 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

%d blogcu bunu beğendi: