İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tematik / Özel Sayılar

TEMATİK SAYI MAKALE ÇAĞRISI

EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA ÜRETİLEN BİLİMSEL BİLGİNİN ELEŞTİRİSİ

Makale Kabulü için
Son Tarih: 30 Ekim 2022
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2022

Makale Göndermek İçin Tıklayınız.

Tematik Sayı Editörü
Prof. Dr. Selahattin Turan
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
E-posta: selahattinturan2100@alanyazin

Alanyazın’ın bu sayısı eğitim yönetimi alanında üretilen bilginin niteliği ve uygulamadaki sorunlara çözüm üretme/üretebilme kapasitesini teori-uygulama arasındaki bağlantı ışığında incelemeye ve eğitim yönetimi alanının ontolojik, epistemolojik ve metodolojik açıdan açmazlarını tartışmaya açmaya odaklanıyor. ALANYAZIN, araştırmacıları EA alanındaki güncel araştırmaları ve teorik perspektifleri gözden geçi ren makalelerini paylaşmaya davet ediyor.

Makale Göndermek İçin Tıklayınız.

•EY’de üretilen teori ve bilginin niteliğinin eleştirisi
•EY’de teori ve bilgi üretiminin ontolojik ve epistemolojik sorunları
•EY’de bilgi üretiminde metodolojinin eleştirisi
•Açık sistem teorisi ve sınırlılıklarının EY’ye yansımalarının eleştirisi
•EY’nin ürettiği mirasın karşılaştırmalı eleştirisi
•Güç, otorite ve bürokrasinin EY’ye yansımaları ve etkilerinin analizi
•EY’de liderlik teorilerinin eleştirisi
•EY’de fenemoloji, eleştirel teori ve feminist teorinin eleştirisi

Makale Göndermek İçin Tıklayınız.

THEMATIC ISSUE CALL FOR PAPERS

CRITICAL REVIEWS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE PRODUCED IN THE FIELD OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (EA)

Deadline for Paper Submission: 30 October 2022
Publication Date: 30 November 2022

Submit Article

Thematic Issue Editor
Prof. Dr. Selahattin Turan
Bursa Uludag University Faculty of Education
Email: selahattinturan2100@alanyazinl.com

The thematic issue of ALANYAZIN focuses on examining the quality of the knowledge produced in the field of educational administration (EA) and its capacity to produce solutions to the problems in practice in the light of the connection between theory and practice. This issue focuses on opening the ontological, epistemological and methodological dilemmas of the field of EA for discussion as well. ALANYAZIN is inviting researchers to share their papers reviewing the current research and theoretical perspectives in the field of EA.

Submit Article

•Critical analysis of the quality of theory and knowledge produced at EA
•Ontological and epistemological problems of theory and knowledge production in EA
•Critical analysis of methodology in knowledge production at EA
•Critical analysis of open systems theory and its limitations on EA
•Comparative critique of EA’s historical heritage
•Critical analysis of the reflections and effects of power, authority and bureaucracy on EA
•Critical analysis of leadership theories at EY
•Critical analysis of phenomenology, critical theory and feminist theory at EA

Submit Article

SPECIAL ISSUE CALL FOR PAPERS

THE FUTURE OF HIGHER EDUCATION IN THE LIGHT OF CURRENT DEVELOPMENTS

Deadline for Paper Submission: 30 October 2022

Submit Article

Special Issue Editor:
Ömer AVCI, Ph.D.
İstanbul Medeniyet University Education Faculty
E-mail: omer.avci@medeniyet.edu.tr

This special issue of ALANYAZIN focuses on the future of higher education. ALANYAZIN aims to examine the future of higher education from a broad perspective in historical, sociological, psychological, political, pedagogical and financial contexts. ALANYAZIN invites researchers to share their compilation and current articles on the future of higher education in an international journal.

Submit Article

•A historical look at the future of higher education
•Future social foundations of higher education
•The future of teaching and learning in higher education
•Changing demographics in higher education and its possible future implications
•The future of political approaches to higher education
•Future projections for higher education administration
•Current developments on the financing of higher education

Submit Article

TEMATİK SAYI MAKALE ÇAĞRISI

EĞİTİM EŞİTSİZLİĞİ

Makale Kabulü için
Son Tarih: 30 Ekim 2022
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2022

Makale Göndermek İçin Tıklayınız.

Tematik Sayı Editörü
Doç. Dr. Taner Atmaca
taneratmaca@duzce.edu.tr

Eğitim eşitsizliği yalnızca pedagojik temalar veya başlıklar altında incelenmeyecek kadar derin ve karmaşık bir sorundur. Eğitim eşitsizliğinin hem neden hem de bir sonuç olduğu göz önüne alınırsa farklı yönleri ile eşitsizliklerin irdelenmesi ve sosyal adaleti sağlamak adına etkili çözüm önerilerinin masaya yatırılması gerekli görülmektedir. Alanyazın bu tematik sayısında eğitimde sosyal adalet, fırsat ve imkân eşitliği, eşitsizlik gibi kavramların teorik olarak irdelenmesi ve bu konularda yapılmış akademik çalışmaların kritiğinin yapılması beklenmektedir. ALANYAZIN, araştırmacıları eğitim eşitsizliği alanındaki güncel araştırmaları ve teorik perspektifleri gözden geçiren makalelerini paylaşmaya davet ediyor.

Makale Göndermek İçin Tıklayınız.

•Eğitimde sosyal adalet
•Eğitimde toplumsal eşitsizliklerin görünümü
•Eğitimdeki eşitsizliklerin medyadaki temsilleri
•Eğitimdeki eşitsizliklerin hukuki boyutları
•Eğitimde yaşanan eşitsizliklerin sosyolojik analizi ve boyutları
•Eğitimde yaşanan eşitsizliklerin ekonomik boyutları ve analizi
•Eğitimdeki eşitsizliklerin politik boyutu ve analizi
•Eğitimdeki eşitsizliklerin psikolojik boyutları ve analizi
•Eğitimde yaşanan eşitsizlikler için çözüm önerileri
•Eğitim eşitsizliklerinin uluslararası görünümü

Makale Göndermek İçin Tıklayınız.

THEMATIC ISSUE CALL FOR PAPERS


EDUCATIONAL INEQUALITY

Deadline for Paper Submission: 30 October 2022
Publication Date: 30 November 2022

Submit Article

Thematic Issue Editor
Assoc. Dr. Taner Atmaca
taneratmaca@duzce.edu.tr

Educational inequality is too deep and complex to be studied under pedagogical themes or headings alone. Considering that education inequality is both a cause and a result, it is necessary to examine inequalities with their different aspects and to discuss effective solution proposals in order to ensure social justice. This issue of Alanyazın-CRES Journal focuses on critical analysis of the concepts such as social justice, equality of opportunity, inequality in education. ALANYAZIN invites researchers to share their papers reviewing current research and theoretical perspectives in the field of educational inequality

Submit Article

•Social justice in education
•The view of social inequalities in education
•Media representations of inequalities in education
•Legal dimensions of inequalities in education
•Sociological analysis and dimensions of inequalities in education
•Economic dimensions and analysis of inequalities in education
•The political dimension and analysis of inequalities in education
•Psychological dimensions and analysis of inequalities in education
•Solution suggestions for inequalities in education
•International view of education inequalities

Submit Article

TEMATİK SAYI MAKALE ÇAĞRISI

DİL ÖĞRENME VE ÖĞRETME

Makale Kabulü için
Son Tarih:31 Aralık 2022
Yayın Tarihi:31 Ocak 2023

Makale Göndermek İçin Tıklayınız.

Tematik Sayı Editörleri
Dr. Öğr. Üyesi Selim TİRYAKİOL – selimtiryakiol@gmail.com
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Editör Asistanı:
Sena TOPALOĞLU – sena.topaloglu@stu.fsm.edu.tr
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Dil öğrenme ve öğretme problemi başta dilbilim ve alt dalları olmak üzere psikoloji, sosyoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar bilimleri gibi birçok farklı disiplinin konusu olmayı sürdürmektedir. Dünyada milenyum sonrası ortaya çıkmış olan iletişim imkânları da bu alanda yeni fırsatları ve soruları beraberinde getirmiştir. Bu nedenle Alanyazın Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi bu sayısında; insanın kendi dilini yahut diğer dilleri nasıl öğrendiğine ve nasıl daha iyi dil öğretimi yapılabileceğine odaklanacaktır. Bu hedef doğrultusunda olan her makale değerlendirilecek olmakla birlikte tartışılması planlanan bazı temel konular aşağıdaki gibidir:

Makale Göndermek İçin Tıklayınız.

• Dil Edinimi
• Dil Öğrenme Stratejileri
• Dil Öğretimi
• Yabancı Dil Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri
• Dört Temel Dil Becerisinin Geliştirilmesi
• Uzaktan Dil Öğretimi
• Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi
• Ana Dil Olarak Türkçe Öğretimi
• Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
• İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi
• Miras Diller
• İki Dillilik
• Çok Dillilik

Makale Göndermek İçin Tıklayınız.

THEMATIC ISSUE CALL FOR PAPERS


LANGUAGE LEARNING AND TEACHING

Deadline for Paper Submission: Dec 31, 2022
Publication Date: Jan 31, 2023

Submit Article

Thematic Issue Editor
Dr. Öğr. Üyesi SELİM TİRYAKİOL
İstanbul Medeniyet University
selimtiryakiol@gmail.com
Assistant Editor:
Sena TOPALOĞLU – sena.topaloglu@stu.fsm.edu.tr
Fatih Sultan Mehmet Vakıf University

The problem of language learning and teaching continues to be the subject of many different disciplines such as linguistics and its sub-branches, psychology, sociology, cognitive sciences, and computer sciences. Communication opportunities that emerged in the world after the millennium brought new opportunities and questions in this field. For this reason, in this issue of the CRES Journal (Critical Reviews of Educational Sciences), It will focus on how people learn their own language or other languages and how languages can be taught more effectively. While every article in line with this goal will be evaluated, some of the main topics that are planned to be discussed are as follows:

Submit Article

• Language Acquisition
• Language Learning Strategies
• Language Teaching
• Foreign Language Teaching Approaches and Methods
• Developing Four Basic Language Skills
• Distance Language Teaching
• Computer Assisted Language Learning
• Teaching Turkish as a Mother Tongue
• Teaching Turkish as a Foreign Language
• Teaching Turkish as a Second Language
• Heritage Languages
• Bilingualism
• Multilingualism

Submit Article

%d blogcu bunu beğendi: