İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Son Sayı

Cilt 2, Sayı 2 Güz 2021

içindekiler

Yerleşik Terapi Kabullerini Yıkan Bir Yaklaşım: Provokatif Terapi,An Approach Breaking Acceptances of Residential Therapy: Provacative Therapy Derleme / Review, Zeynep Darçın, PDF

Türkiye’de Okul Özerkliği ve Özgürlükçü Eğitim Anlayışı, School Autonomy in Turkeyand Libertarian Education Approach Derleme / Review, Orhan Albayrak, PDF

“Okulun Mikropolitiği” Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme, An Evaluation of The Book “The School’s Micropolics” Eleştirel İnceleme / Critical Review, Gözde Çeven, PDF

Eğitimde Alternatif Bir Model: Eğitim Kooperatifleri ve Kooperatif Okullar, An Alternative Model in Education: Education Cooperatives and Cooperative Schools, Derleme / Review, İlayda Ardakoç, PDF

Türkiye’de Okul Yöneticiliği Uluslararası Bir Platforma Taşınabilir Mi? -Bir Konferansın Ardında Akılda Kalanların Reaksiyonu, Can School Administration in Turkey be Moved to an İnternational Platform? – The Reaction of The Memorable After a Conference, Derleme / Review, Hasan Tabak, PDF

Cilt 2, Sayı 1 Bahar 2021

İçindekiler

COVID-19 Pandemisinde Okul Öncesi Dönemindeki Öğrencilerin Uzaktan Eğitimi: Bir Eylem Araştırması, Dıstance Education of pre-School Students During the COVID-19 Pandemic: an Action Research, Eylem Araştırması / Action Research, Fadime AKIN, Nurcihan ASLAN, PDF

Türk Eğitim Sisteminde Kadının Adı Yok, Women Have No Name In Turkısh Educational Adminisration, Derleme / Review, Aygül OCAK, PDF

Eğitim Kurumlarında Zenofobi, Xenophobıa ın Educational Instıtuons, Derleme / Review, Haydar Alper ESER, PDF

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında İncelenmesi, Examination of the Regulation on Selection and Assıgnment of Principals on the Scope of 2023 Education Vision, Derleme / Review, İzzet KARACA, Mustafa ÖZCAN, Nahide KARACA, PDF

Problem Çözme Yaklaşımının Çeşitli Kuramlar Açısından Değerlendirilmesi, Evaluation of The Problem-Solving Approach in Terms of Various TheorıesDerleme / Review, Betül ÇOLPAN-KURU, PDF

” Eğitimde Başarısızlık” Adlı Doktora Tezinin Eleştirel Değerlendirilmesi, Critical Reviews in The Dissertation Titled ”School Failure”, Eleştirel İnceleme / Critical Review, Taner ATMACA, PDF

Yüksek Risk İçeren Sınavlar, Fırsat Eşitliği, Sosyal Adalet, Testler, Sınav Kaygısı, More Than Meets The Eye: The Fact of The Hıgh Stake Testing, Derleme / Review, Yeşim ÖZER- ÖZKAN, Selahattin TURAN, PDF

Cilt 1, Sayı 2 Güz 2020

İçindekiler

Öğrenen Öğretmen, “Cahil Hoca” Olabilir mi? Kevser Yıldırım / Can The Teacher as a Learner be “The Ignorant Schoolmaster”?, Eleştirel İnceleme / Critical Review, Kevser Yıldırım, PDF

Eğitimde Veli-Aile Katılımı: Engeller ve Öneriler / Parent – Family Involvement in Education: Obstacles and Suggestions, Derleme / Review, İlayda Ardakoç, PDF

PISA Sonuçları Türkiye’deki Eğitim Eşitsizliği Hakkında Neler Söylüyor?/ What Do The PISA Results Say About Education inequality in Turkey?, Derleme Makalesi / Review Article, Özlem Özbey Demir, PDF

Okulda Şiddet / Violence in Schools, Derleme Makalesi / Review Article, Nurgün Varol, PDF

Milli Eğitim Şuralarında Eğitim ve Okul Yöneticiliği/ The Issue of Educational and School Administration in the National Education Councils, Derleme Makalesi / Review Article, Tuğçe Bulut-Boz, İbrahim Hakan Karataş, PDF

Cilt 1, Sayı 1 Bahar 2020

İçindekiler

İstisnai Bir Uzaktan Eğitim-Öğretim Deneyiminin Öğrettikleri / Lessons From an Exceptional Distance Education Experience, Derleme / Review, Kevser Yıldırım, PDF

Hukuka Eğitimci Gözünden Bakmak: M. Bülbül’ün ‘Eğitim Hukuku’Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme / Viewing Law from the Perspective of an Educator: An Evaluation on M. Bülbül’s Book Titled “Education Law”/ Eleştirel İnceleme / Critical Review, İrfan Koca, PDF

Okul Müdürü Kavramına İlişkin Metafor Araştırmalarının İncelenmesi: Bir Meta–Sentez Çalışması / Examining the Metaphor Studies Related to the Concept of School Principal: A Meta-synthesis Study, Meta-sentez / Meta-synthesis, Metin Kaya & İrfan Koca, PDF

Bir Kitle “İhya” Aracı Olarak Okul / School as a Mass Revival Tool, Eleştirel İnceleme / Critical Review, Salih Uçak & Zübeyir Gökhan Doğan, PDF

Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlanmasında Okul Liderlerinin Rolü / The Role of School Leaders in Providing Equal Opportunities in Education, Derleme / Review, İlayda Ardakoç, PDF

DERGİPARK ALANYAZIN sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: