İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2021 Yılında Yayınlanan MEB’e Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında İncelenmesi

İzzet KARACA [1] Mustafa ÖZCAN [2] Nahide KARACA [3]

Derleme / Review

Özet: 2021 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yayımlamıştır. Bu araştırmada, söz konusu yönetmelik, 2023 Eğitim Vizyonu’nda yöneticilere yönelik dört başlık altında toplanmış 11 hedef çerçevesinde incelenmiştir. Yönetmelikte bu hedeflerden beşi ile ilgili düzenlemelerin olduğu görülürken, beş hedef ile ilgili düzenleme bulunmamaktadır. Bir hedef ise kanun düzeyinde olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır.

Anahtar kelimeler: Okul yöneticiliği, yönetici atama yönetmeliği, 2023 eğitim vizyonu.

Examining the Regulation on Selecting and Assigning Managers to Educational Institutions Affiliated to the Ministry of National Education, published in 2021, in the context of 2023 Education Vision

Abstract:In 2021, the Ministry of National Education published a Regulation on the Selection and Assignment of Principals to Educational Institutions. In this research, the aforementioned regulation has been examined within the framework of 11 goals that are grouped under four headings for principals in the 2023 Education Vision. While it is observed that there are regulations regarding five of these targets in the regulation, there is no regulation regarding five targets. A target, on the other hand, was not taken into consideration as it is at the law level.

Keywords: School administration, principals assignment regulations, 2023 education vision.

PDF İndir

Giriş

Belli bir hedef doğrultusunda bir araya gelen toplulukların, amaçlarına ulaşabilmeleri için organize olmaları gerekir. Bu organizasyon yönetim ile sağlanır. Toplulukların sahip olduğu insan ve madde kaynaklarını amaçlarını gerçekleştirebilmek için verimli, etkin kullanma bilim ve sanatına yönetim adı verilir (Öztaş, 2017). Yönetim; düzen, disiplin ve etkililik için gereklidir. Yöneticiler, etkili ve verimli bir yönetimin en önemli öğelerinden birisidir. Yönetici “bir kurum ya da örgütte bir birimin ya da hizmetin sorumlusu konumunda görev yapan ve bu göreviyle ilgili olarak günlük, tekrar eden ve koşulları belli işlemlerin dışına taşan kararları alan, gözetim ve denetimde bulunan üst” (Bozkurt vd., 1998: 265) olarak tanımlanmıştır. Küçük gruplarda yönetim amatör olarak yapılabilse de gruplar büyüdükçe profesyonel olarak yapılması bir ihtiyaç haline gelmektedir. Ancak Türkiye’de, yönetimin uzmanlık gerektirdiği ve buna bağlı olarak yönetimin bir meslek alanı olduğu düşüncesi henüz tam olarak gelişmemiştir (Çelik vd., 2018). Bu bağlamda profesyonel yönetici yetiştiren yeteri kadar kurum bulunmamaktadır. Bu durumun bir neticesi olarak, yöneticilik görev esnasında öğrenildiği için, zaman zaman kurumlarda ciddi sıkıntılara neden olduğu söylenebilir. Bu durumun büyük topluluklar için önemli bir risk olduğu söylenebilir. Özellikle eğitim bunların başında gelmektedir. Eğitimin toplumun geleceğine yön verme misyonu göz önünde bulundurulduğunda eğitim yönetiminin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Eğitim yönetimi; toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan eğitim örgütlerinin amaçlarını gerçekleştirmek için etkili işletme, geliştirme ve yaşatma süreci olarak tanımlanabilir (Başaran, 1998). Etkili bir eğitim yönetiminde, okul yöneticileri önemli faktörlerin başında gelmektedir. Eğitimde kalitenin artmasında en önemli rolü okul yöneticileri üstlenmektedir (Karip, 2004).

21. yüzyılda okullar, eğitimi geliştirebilme yetenekleri olan “özel yöneticilere” ihtiyaç duymaktadırlar (Miller, 2013). Dolayısıyla okulların uzman yöneticiler tarafından yönetilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından en son 05.02.2021 tarihinde[1] yayınlanan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği ile okul yöneticisi seçme şartları ve süreçleri belirlenmiştir. Yönetmelikte, 23 yılda 12 defa değişikliğe gidilmesi okul yöneticiliğini tartışmalı bir hale getirdiği söylenebilir. Yine bu durumun mevcut yöneticiler ve yönetici adayları için belirsizlik oluşturduğu ve okul yöneticisi olma isteklerine ket vurduğu söylenebilir.

Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği ile ilgili alanyazında birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Doğan vd. (2014), çalışmalarında sözlü sınavın yönetici atama için kriter olmaması, performansa dayalı ölçütlerin ağırlıklarının artırılması sonuçlarına ulaşmışlardır. Gülşen ve Dayıoğlu (2015) yayımladıkları makalelerinde yönetici atamalarının ve görevlendirilmelerinin başarı göstergelerine uygun yapılması gerektiğini önermektedirler. Aydın Baş ve Şentürk’ün (2017) araştırmasına göre; Türkiye’de okul yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olarak kabul edilip gerekli düzenlemeler yapılarak dünyada kabul gören “öğretimsel liderlik” anlayışına geçilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ergün (2019) çalışmasında müdürlük için ayrı bir eğitim verilmesi gerektiğini, değerlendirme ölçütlerinin net olarak belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Taş ve Önder (2010) çalışmalarında yöneticilik için ayrı bir eğitim verilmesi gerekliliğini belirtmişleridir.  Aksel ve Elma (2019) ise çalışmalarında yönetici eğitimlerinin zorunlu olması, bununla birlikte mülakat komisyonlarının yetkin kişilerden oluşarak objektif değerlendirme yapmaları gerekliliğini vurgulamışlardır.

23 Ekim 2018 tarihinde 2023 Eğitim Vizyonu belgesi açıklanmış ve eğitim kamuoyunda büyük bir heyecan oluşturmuştur. Özellikle gerçekleştirmek istenilen hedefler, eğitim dünyasının iç ve dış paydaşlarınca kısa sürede benimsenmesi ile belge, güçlü bir konuma ulaşmıştır (Karaca ve Karaca, 2021).  Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tüm çalışmalarda bu belge referans olarak kullanılmaya ve buradaki hedefleri gerçekleştirmek için değişiklikler ve yenilikler yapılmaya başlanmıştır. Alanyazın incelendiği zaman, 2023 Eğitim Vizyonu belgesini çeşitli yönler ile inceleyen çalışmaların (Kıral ve Çiçek, 2020; Köksal, 2019; Tarhan, 2019;  Topal, 2021) yapıldığı görülmektedir. Ancak yöneticilik bağlamında alanyazını incelediğinde; sadece Akyıldız vd. (2019) tarafından yapılan “Okul Müdürlerinin 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde Yer Alan Yöneticilerin Mesleki Gelişimlerine İlişkin Düzenlemelere Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi” adlı çalışmanın bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte 2021 yılında yayınlanan yönetmeliğin 2023 Eğitim Vizyonu belgesi açısından ele alınması ile ilgili herhangi bir çalışmaya da rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışma alanyazına katkı sağlaması bakımından önemli görülmektedir. Yine yönetici görevlendirme açısından 2023 Eğitim Vizyonu belgesindeki hedeflerin ne ölçüde gerçekleşmiş olduğunu ortaya koyarak politika yapıcılara yol göstermesi açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışma ile 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde okul yöneticileri için yer verilen hedefler ile 2021 yılında yayımlanan yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğindeki hükümlerin karşılaştırmalı analizi ve eleştirel bir değerlendirmesi yapılacaktır.

2023 Vizyon Belgesi ve Yeni Yönetmelik

Belgeyi yöneticiler bağlamında analiz etmek amacıyla, içerik “yönetici seçme ve görevlendirme”, “özlük hakları” ve “mesleki gelişim” açısından taranmıştır. 2023 Vizyon Belgesi’nde yöneticiler ile ilgili maddelerin sınıflandırılmasında; mesleki gelişim ile ilgili altı, özlük hakları ile ilgili üç ve yönetici seçme ve görevlendirme ile ilgili bir madde yer almaktadır. Bununla beraber bir madde ise üç kategoriyi de kapsamaktadır.

Mesleki gelişim ile ilgili maddeler:

 • Öğretmen ve okul yöneticilerimiz için yatay ve dikey kariyer uzmanlık alanları yapılandırılacaktır (MEB, 2018, s.42).
 • Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık programları açılacaktır (MEB, 2018, s.42).
 • Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve alana yönelik becerilerini iyileştirmek için lisansüstü düzeyde mesleki gelişim programları tasarlanacaktır (MEB, 2018, s.42).
 • Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere üniversitelerle ve STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata geçirilecektir (MEB, 2018, s.42).
 • Öğretmen ve okul yöneticilerimize yönelik bazı hizmet içi eğitim faaliyetleri, katılıma ilişkin belgelendirme uygulamasından ayrılarak üniversiteler aracılığıyla akredite sertifika programlarına dönüştürülecektir (MEB, 2018, s.42).
 • Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılacaktır (MEB, 2018, s.43).

Özlük hakları ile ilgili maddeler:

 • Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz için teşvik mekanizması kurulacaktır (MEB, 2018, s.44).
 • Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenip bir kariyer basamağı şeklinde yapılandırılacak, özlük hakları iyileştirilecektir (MEB, 2018, s.44).
 • Okul yöneticilerinin özlük hakları iyileştirilecektir (MEB, 2018, s.45).

Yönetici seçme ve görevlendirme ile ilgili maddeler:

 • Okul yöneticiliğine atamada, yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır (MEB, 2018, s.44).

Tüm kategorileri kapsayan madde:

 • Öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecektir (MEB, 2018, s.44).

2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği, 2023 Eğitim Vizyonu belgesindeki yöneticilerin mesleki gelişimleri maddeleri açısından taranmıştır. Bu tarama sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1’e göre; 2023 Eğitim Vizyonu belgesi ile yöneticilerin mesleki gelişimi hedeflerinin 2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde sağlanabilme durumu incelendiğinde, dört hedefin gerçekleşmesini sağlayacağı düşünülen üç madde bulunmaktadır. İki hedef ile ilgili ise yönetmelikte madde bulunmamaktadır.

2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği, 2023 Eğitim Vizyonu belgesindeki yöneticilerin özlük hakları maddeleri açısından taranmıştır. Bu tarama sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin, 2023 Eğitim Vizyonu belgesindeki Yöneticilerin Mesleki Gelişimi Maddeleri Açısından Analizi

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde Yer Alan Madde2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Yer Alan Madde
Öğretmen ve okul yöneticilerimiz için yatay ve dikey kariyer uzmanlık alanları yapılandırılacaktır.Madde bulunmamaktadır.
Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık programları açılacaktır.EK-1 ve EK-2 B- İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 4, diğer alanlarda tezsiz yüksek lisans (Alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı hariç.) 5, eğitim yönetimi alanında tezsiz yüksek lisans 6, diğer alanlarda tezli yüksek lisans 7, eğitim yönetimi alanında tezli yüksek lisans 8, diğer alanlarda doktora 11, eğitim yönetimi alanında doktora 15 puan verilir (Bu bölümde lisansüstü eğitimler için yalnızca en yüksek puan verilecektir.).
Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve alana yönelik becerilerini iyileştirmek için lisansüstü düzeyde mesleki gelişim programları tasarlanacaktır.
Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılacaktır.MADDE 14 – (1) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce eğitim yönetimi alanında hazırlanan Eğitim Yönetimi Sertifika Programı, uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında uygulanır.
Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere üniversitelerle ve STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata geçirilecektir.EK-1 ve EK-2 D- Üniversitelerde en az bir dönem ders okutmak ve değerlendirme yapanlara 2 puan verilir.
Öğretmen ve okul yöneticilerimize yönelik bazı hizmet içi eğitim faaliyetleri, katılıma ilişkin belgelendirme uygulamasından ayrılarak üniversiteler aracılığıyla akredite sertifika programlarına dönüştürülecektir.Madde bulunmamaktadır.

Tablo 2. 2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesindeki Yöneticilerin Özlük Hakları Maddeleri Açısından Analizi

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde Yer Alan Madde2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nde Yer Alan Madde
Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz için teşvik mekanizması kurulacaktır.Madde bulunmamaktadır.
Okul yöneticiliği profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenip bir kariyer basamağı şeklinde yapılandırılacak, özlük hakları iyileştirilecektir.Madde bulunmamaktadır.
Okul yöneticilerinin özlük hakları iyileştirilecektir.Madde bulunmamaktadır.

Tablo 2’ye göre; 2023 Eğitim Vizyonu belgesi ile yöneticilerin özlük hakları hedeflerinin 2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nde sağlanabilme durumu incelendiğinde, belgede yer alan 3 hedef ile ilgili yönetmelikte madde bulunmamaktadır.

2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği, 2023 Eğitim Vizyonu belgesindeki yöneticilerin seçimi ve görevlendirilmesi maddeleri açısından taranmıştır. Bu tarama sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. 2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği, 2023 Eğitim Vizyonu belgesindeki Yöneticilerin Seçimi Ve Görevlendirilmesi Maddeleri Açısından Analizi

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde Yer Alan Madde2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nde Yer Alan Madde
Okul yöneticiliğine atamada, yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır.MADDE 15- (1) … Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav, Ek-1’de yer alan Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme ve Ek-3’te yer alan Sözlü Sınav Formu üzerinden yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre yapılır.

MADDE 15- (2) … Yöneticiliğe yeniden görevlendirilmeler, Ek-2’de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucuna göre belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.
 
MADDE 18- (1) … Bu sınavda (yazılı sınav) 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

MADDE 24- (3) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

MADDE 27 ve 28 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan (yönetici) olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir.

Tablo 3’e göre; 2023 Eğitim Vizyonu belgesi ile yöneticilerin seçimi ve görevlendirilmesi hedeflerinin 2021 Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nde sağlanabilme durumu incelendiğinde, belgede yer alan 1 hedef ile ilgili yönetmelikte 6 madde bulunmaktadır. 2023 Eğitim Vizyonu belgesi ile çıkarılması planlanan “Öğretmenlik Meslek Kanunu”, yönetmelikten üst bir belge olduğu için değerlendirme yapılmamıştır

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yapılan analiz ile yöneticilere yönelik yapılacak değişim ve yenilikler dört başlık altına toplanmıştır. Bunlar; mesleki gelişim (6), özlük hakları (3) ve yönetici seçme ve görevlendirme (1) başlıklarıdır. 1 (bir) madde ise genel anlam olarak yer almakta ve tüm kategorileri içermektedir. Mesleki gelişim başlığı altında; profesyonel kariyer, mesleki uzmanlık, lisansüstü eğitim ve akredite sertifika programlarının uygulamaya konulacağı belirtilmektedir. Özlük hakları başlığı altında; elverişsiz koşullara teşvik, özlük haklarının iyileştirilmesi ve yöneticiliğin profesyonel kariyer basamağı haline getirilmesi sağlanacaktır. Yönetici seçme ve görevlendirme başlığı altında ise yazılı sınav ve nesnel ölçütlerin kullanılması hedeflenmiştir. Tüm bunlarla birlikte çıkarılacak “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ile atanma, çalışma şartları, görevde yükselme, özlük hakları ve diğer konularda düzenlemeler yapılacağı belirtilmiştir.

Yöneticilerin mesleki gelişimi bağlamında incelendiğinde 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan dört hedefin yönetici atama yönetmeliği ile gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. Bu hedefler yöneticilerin lisansüstü eğitim almalarının sağlanması ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri yapmaktır. Bunun için lisansüstü eğitim ve üniversitelerde ders okutmak yönetici görevlendirmede ek puan verilerek cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. Ancak bu durumlar için imkân oluşturmaya yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Mesleki açıdan büyük katkısı olan yüksek lisans eğitimini öğretmen ve idareciler, bireysel istek ve çabaları ile almaya çalışmaktadır. Peçe ve Taşdemir (2021), eğitim yöneticilerinin görev öncesi eğitim yönetimi alanında hizmet içi eğitime alınması veya eğitim yönetimi alanında yüksek lisans kriteri aranması gerektiğini belirtmişlerdir. Gezer (2021), okul müdürleri ile yaptığı araştırmada, lisansüstü eğitim almanın profesyonel okul yöneticisi olma konusunda gerekli olan ölçütlerden biri olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Lisansüstü eğitim gelişmiş ülkelerde okul yöneticisi olma koşullarındandır (Bush ve Jackson, 2002). Bir okul yöneticisinin en az lisansüstü düzeyinde bir akademik kariyer sahibi olması gerekir (Öz,2019). Dolayısıyla alınan bu eğitimin öncelikten ziyade puanla değerlendirilmesi yönetmeliğin zayıf yönü olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte üniversitelerde ders okutmaya ilave puan uygulaması ise okul yöneticisinin çalışma saatlerinin imkân vermemesi ve üniversitelerin de böyle bir duruma ihtiyaç duymalarının rastlanan bir durum olmaması nedeniyle bu maddenin uygulanabilirliğini mümkün kılmamaktadır. Yatay ve dikey kariyer uzmanlığı ile üniversiteler aracılığıyla akredite sertifika programlarının uygulanması hedeflerine yönelik ise yönetmelikte madde bulunmamaktadır. Bu hedeflerin, yönetmeliğe göre, görevlendirilmede herhangi bir avantaj sağlama durumu bulunmamaktadır.

Yöneticilerin özlük hakları bağlamında incelendiğinde 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan 3 hedef ile ilgili Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği ile gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. Elverişsiz koşullarda görev yapan yöneticilerin nasıl teşvik edileceği ve yöneticiliğin profesyonel bir uzmanlık alanı olarak düzenlenip bir kariyer basamağına nasıl dönüştürüleceği ve bu durumların yönetici görevlendirmede nasıl avantaj sağlayacağı ile ilgili bir durum yönetmelikte bulunmamaktadır. Ancak konuya ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde yöneticiliğin bir meslek olarak tanımlanması ve yasa ile profesyonelleştirilmesi gerekliliği bir ihtiyaç ve beklenti olarak karşımıza çıkmaktadır (Çelik, Konan ve Çetin, 2018; Öz, 2019; Peçe ve Taşdemir, 2021). Ancak şimdiye kadar MEB tarafından yapılan çalışmalar, uygulanan politikalar ve çıkarılan yasal düzenlemeler bu tür bir çalışmanın yapılmadığını göstermektedir.

Yöneticilerin seçimi ve görevlendirilmesi bağlamında incelendiğinde 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan 1 hedefin Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nde yer aldığı şekli ile gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. Bu durumun yazılı sınav, sözlü sınav ve EK1, EK2 ile nesnel ölçütler geliştirilerek sağlanabilecektir. Yapılan araştırmalara bakıldığında her ne kadar yüzdelik ağırlıkları farklılık gösterse de yazılı ve sözlü sınav ile diğer çalışmaların görevlendirilmede değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir (Altın ve Vatanartıran, 2014; Öz, 2019; Sayan ve Yıldırım, 2019).  Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu düzenleme ile hem bilimsel verilere uygun hareket ettiği hem de 2023 Eğitim Vizyonu belgesindeki hedefleri gerçekleştirdiği söylenebilir.

Bu sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilir: Lisansüstü eğitim, yönetici seçiminde ilave puan yerine, atamada öncelik olarak değerlendirilebilir. 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan kariyer uzmanlığı ve üniversitelerin akredite programları yönetici atamada ilave puan olarak değerlendirilebilir. Yönetmeliğin uygulama aşamasında kriterlerin gerçekleşme durumları incelenerek, puan alınma durumu olmayan veya düşük olan kriterler revize edilebilir. Bu çalışma yönetici görüşlerinin de alınması amacıyla nitel yöntemlerle tekrarlanabilir.


[1] Söz konusu yönetmelik daha önce 23.09.1998, 11.01.2004, 13.04.2007, 24.04.2008, 13.08.2009, 28.02.2013, 04.08.2013, 10.06.2014, 06.10.2015, 22.04.2017 ve 21.06.2018 tarihlerinde de değiştirilmiştir.

Dipnotlar

[1] Öğretmen, MEB, izzetkaraca@gmail.com,  ORCID: 0000-0002-9681-5073

[2] Öğretmen, MEB, 57mustafa1986@gmail.com, ORCID: 0000-0003-3033-1823

[3] Öğretmen, MEB, nahideerdogan@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-2497-0717

PDF İndir

Kaynakça / Referans

Aksel, N. & Elma, C. (2019). 1980 sonrası uygulanan yönetici atama ölçütlerine yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri. Black Sea Journal of Public and Social Science, 2(1), 46-54. 

Akyıldız, S., Filiz, T. & Kayser, V. (2019). Okul müdürlerinin 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan yöneticilerin mesleki gelişimlerine ilişkin düzenlemelere yönelik görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Millî Eğitim Dergisi Temel Eğitim Özel Sayısı, 793-826.

Altın, F. & Vatanartıran, V. (2014). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme, atama ve sürekli geliştirme önerisi. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 5(2), 17-35.

Aydın Baş, E. & Şentürk, İ. (2017). Okul yöneticilerinin 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı yönetici görevlendirme-atama yönetmeliğine ilişkin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 119-143.

Başaran, İ. E. (1998). Yönetim. Ankara: Gül Yayınevi.

Bozkurt, Ö., Ergun, T. & Sezen, S. (2008). Kamu yönetimi sözlüğü: Fransızca ve İngilizce karşılıklarıyla. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.

Bush, T. & Jackson, D. (2002). A preparation for school leadership: International perspectives. Educational Management & Administration, 30(4), 417-429.

Çelik, O., Konan, N. & Çetin, R. (2018). Türkiye’de okul yöneticisi görevlendirme sorunu: bir meta sentez çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 92-113. 

Doğan, S., Demir, S. & Pınar, M. (2014). Yönetici görüşlerine göre MEB 2013 yılı yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliği. Journal of Theoretical Educational Science, 7(2), 224-245. 

Ergün, H. (2019). 1998 ile 2018 yılları arasında yürürlükte olan yönetici atama yönetmeliklerindeki okul müdürü değerlendirme ölçütlerinin karşılaştırılması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 141-152. DOI:10.18506/anemon.469153

Gezer, Y. (2021). Okul müdürlerinin yöneticilikte profesyonelleşmeye ilişkin görüşleri. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 60-73.

Gülşen, C. & Dayıoğlu, Ş. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara yönetici atama kriterleri konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1228-1238. DOI:10.24289/ijsser.279132 

Karaca, İ. & Karaca, N. (2021). 2023 vizyon belgesi’nin dijitalleşme açısından incelenmesi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 5(1), 1-8. DOI:10.32960/uead.855514 

Karip, E. (2004). Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ile ilgili politikalar ve uygulamalar. Özel Okullar ve Eğitim Yönetimi Sempozyumu, (25-27 Ocak). Antalya.

Kıral, B. & Çilek, A. (2020). 2023 vizyon belgesi’nin karakter eğitimi bakımından değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(225), 5-22.

Köksal, H. (2019). 2023 eğitim vizyon belgesi, tekillik ve transhümanizm. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(1), 145-157.

MEB, (2021). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği. 10.03.2021 tarihinde https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38297&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 adresinden indirilmiştir.

MEB, (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. 10.03.2021 tarihinde   http://2023Vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VİZYONU.pdf  adresinden indirilmiştir.

Miller, W. (2013). Better principal training is key to school reform. Phi Delta Kappan, 94(8), 80-80.

Öz, H. (2019). Veri temelli okul yöneticisi seçme, yetiştirme ve görevlendirme modeli. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2(2), 311-334.

Öztaş, N. (2017). Yönetim: örgüt ve yönetim kuramları (5.Baskı). Antalya: Otorite Yayıncılık.

Peçe, İ. & Taşdemir, F. (2021). İdarecilerin yönetim kadrolarını tercih etme sebepleri ve yönetici seçimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 123-135. DOI: 10.33206/mjss.778559

Sayan, İ. & Yıldırım, N. (2019). Okul yöneticisi atama türlerinin, öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim öğretim süreçleri üzerine etkilerinin nitel bir analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 13-34. DOI: 10.33400/kuje.526351

Tarhan, M. (2019). MEB 2023 eğitim vizyonu çerçevesince Türkiye’de girişimcilik eğitiminin geleceğine yönelik bir değerlendirme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 667-682. DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-528071

Taş, A. & Önder, E. (2010). 2004 yılı ve sonrasında yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliklerin karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12), 171-185.

Topal, M. (2021). 2023 Eğitim vizyonu belgesiyle 11. kalkınma planı’nda eğitimle ilgili hedeflerin karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 156-195.

Atıf / Cite:

Karaca, İ. , Özcan, M. & Karaca, N. (2021). Eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğinin 2023 eğitim vizyonu bağlamında incelenmesi. Alanyazın-CRES Journal 2(1), 26-32.

Başvuru/Submitted: 29 Mar/Mar 2021

Kabul/Accepted:23 Nis/Apr 2021

Yayın/Published: 20 May/May 2021

PDF İndir

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: