İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ALANYAZIN

Öne çıkarılan

ALANYAZIN

ALANYAZIN – CRES Journal Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi – Journal of Critical Reviews in Educational Sciences ALANYAZIN eğitim konulu…

Yüksek Risk İçeren Sınavlar, Fırsat Eşitliği, Sosyal Adalet, Testler, Sınav Kaygısı,

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de uygulanan merkezi sınavları eleştirel bir bakış açısıyla ve ana hatlarıyla incelemektir. Temel eğitimden ortaöğretime geçişteki yaşanan sorunlar araştırmacıların sorunu çok yönlü görebilmek amacıyla farklı düşünce yazıları kaleme almasına neden olmuştur (Baykal, 2014; Büyüköztürk, 2016). Bu çalışmalar özellikle sınavların varlık gerekçesi, sınavsız bir eğitim sistemi ve bu sistemin eğitimin bütün paydaşları üzerindeki etkilerini tartışmaya açması bakımından alanyazına önemli katkılar sunmaktadır. Bu çalışmada sınavların ve geçiş sistemlerinin ürettiği sonuçlar ve uygulamadaki eksikliklerin yanı sıra neden sınavlara ihtiyaç duyulduğu, neyi gerçekleştirmek istediği gibi olgunun arka planının irdelenmesi yoluyla bütüncül bir bakış açısı sağlayabilmek amaçlanmıştır.

“EĞİTİMDE BAŞARISIZLIK” ADLI DOKTORA TEZİNİN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışma temelde okullardaki akademik başarı eşitsizliğinin ortaya çıkmasında ve yeniden üretilmesinin gerisinde yatan sosyoekonomik etkenlere odaklanmaktadır. Hem Türkiye’de hem de özellikle henüz ekonomik olarak gelişmemiş toplumlarda akademik başarının gerisinde hala ekonomik, kültürel ve sosyal sermaye önemli bir etkiye sahiptir. Bu araştırmanın ampirik bulguları Türkiye’de hala eğitimsel eşitsizliklerin ortaya çıkmasında sosyoekonomik faktörlerin etkili olduğunu ispatlamaktadır.

PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMININ ÇEŞİTLİ KURAMLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu derleme çalışmasında problem ve problem çözme kavramının tanımı yapılarak çeşitli kuramcıların problem çözme yaklaşımları aşamaları anlatılmıştır. 21. yüzyıl becerileri içinde yer alan kendi önemini kendi belirlemiş olan, yanıt ve çözümleri formüle etmek için durum, fikir ve bilgileri belirleme, analiz etme ve değerlendirme olarak tanımlanan kritik düşünme (eleştirel düşünme), bir problem çözme yaklaşımı olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Makalenin hedefi problem çözme konusunda bir perspektif oluşturmak, kişisel çözüm şemalarını oluşturmaya yardımcı olmak ve problem çözme becerilerine katkı sağlamaktır.

EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNİN 2023 EĞİTİM VİZYONU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

2021 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yayımlamıştır. Bu araştırmada, söz konusu yönetmelik, 2023 Eğitim Vizyonu’nda yöneticilere yönelik dört başlık altında toplanmış 11 hedef çerçevesinde incelenmiştir. Yönetmelikte bu hedeflerden beşi ile ilgili düzenlemelerin olduğu görülürken, beş hedef ile ilgili düzenleme bulunmamaktadır. Bir hedef ise kanun düzeyinde olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır.

EĞİTİM KURUMLARINDA ZENOFOBİ

Yabancı korkusu veya yabancı düşmanlığı olarak bilinen zenofobi, toplumlar arasında olduğu gibi kurumlar içerisine de nüfuz etmiştir. Alanyazında kurumlar ve zenofobi bağlantılı çalışmalar oldukça nadir bulunmakla birlikte zenofobinin eğitim kurumları içerisinde incelenmesine dair herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada amaç, eğitim kurumlarında zenofobi temelli gerçekleşen veya gerçekleşmesi olası problemlerin eğitim-öğretim faaliyetlerine verdiği zararı ortaya koymak ve bu zararla mücadele etmek için çeşitli çözüm önerileri geliştirmektir. Bunun için zenofobi ile eğitim kurumları arasında bağlantı olduğu düşünülen kültür, hukuk, medya, söylem, pedagoji, salgın, gastronomi ve siber zenofobi gibi bağlantılar başta olmak üzere yirmiden fazla alt alan incelenmiştir. Örneklerle desteklenerek sunulan alt alanların analizi yapılmış ve uygun çözüm önerileri sunulmuştur.